FAQs Complain Problems

घरपझोङ राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2021 - 18:32 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:54 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन).pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:52 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५(पहिलो संशोधन).pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2021 - 17:43 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 16:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:24 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:22 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:21 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
घरपझोङ राजपत्र ७५/७६ 04/30/2019 - 12:39 PDF icon IMG_20190412_0010.pdf