FAQs Complain Problems

घरपझोङ राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 06/15/2022 - 16:50 PDF icon राजपत्र इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
राजपत्र विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:29 PDF icon राजपत्र विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ .pdf
राजपत्र इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 11:45 PDF icon राजपत्र सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशित भाग २ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/15/2021 - 13:37 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/23/2021 - 17:43 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 20:22 PDF icon राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:54 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन).pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:52 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५(पहिलो संशोधन).pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 16:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:24 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:22 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf