FAQs Complain Problems

घरपझोङ राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 09/24/2021 - 20:22 PDF icon राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 09/24/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 09/24/2021 - 00:00 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
राजपत्र प्रकाशित भाग २ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/15/2021 - 13:37 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/23/2021 - 17:43 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:54 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन).pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:52 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५(पहिलो संशोधन).pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 16:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:24 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:22 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:21 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 18:32 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र -वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ -विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाश भाग-२ घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, जग्गा, भवन, कोठा, टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/08/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापा घरजग्गा कोठा बहानमा लगाउने कार्यविधि २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग २ - घरपझोङ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा साना सिंचाई उपभोक्ता समिति दर्ता, नवीकरण र सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 19:39 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग २ -खानेपानी तथा साना सिंचाई उपभोक्ता समिति दर्ता..... कार्यविधि २०७७.pdf
घरपझोङ राजपत्र ७५/७६ 04/30/2019 - 12:39 PDF icon IMG_20190412_0010.pdf