FAQs Complain Problems

घरपझोङ राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/07/2024 - 13:15 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१.pdf
टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/07/2024 - 12:13 PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि, २०८०.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको नगर प्रहरीको गठन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/07/2024 - 12:12 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको नगर प्रहरीको गठन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०८०.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/07/2024 - 12:10 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 17:31 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८० .pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 17:29 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०८०.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/13/2023 - 17:09 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राजपत्र बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/13/2023 - 17:08 PDF icon राजपत्र बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका आपतकालीन कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/18/2023 - 14:12 PDF icon राजपत्र आपतकालीन कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
राजपत्र विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० 07/07/2023 - 15:12 PDF icon राजपत्र विनियोजन ऐन २०८०.pdf
राजपत्र आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 07/07/2023 - 15:11 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०८०.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९/८० 04/04/2023 - 11:41 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
राजपत्र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि पेश्की सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 02/27/2023 - 17:03 PDF icon राजपत्र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि पेश्की सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
सेवा , समूह, उपसमूह तह र पदमा दरबन्दी मिलान सहित माथिल्लो तह कायम गरिएको सूचना सम्बन्धी राजपत्र ७९/८० 12/05/2022 - 16:10
पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/04/2022 - 11:19 PDF icon CCF12042022.pdf
राजपत्र घरपझोङ गापा एम्बुलेन्स सन्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन) २०७९ ७९/८० 10/17/2022 - 15:09 PDF icon CCF10172022_0001.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 07/22/2022 - 16:15 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 07/08/2022 - 10:05 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, जग्गा, भवन, कोठा, टहरा, बहालमा लगाउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 07/08/2022 - 10:00 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, बहालमा लगाउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
राजपत्र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 07/07/2022 - 17:28 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापा एम्बुलेन्स सन्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
राजपत्र विनियोजन ऐन २०७९ ७८/७९ 06/24/2022 - 10:30 PDF icon राजपत्र विनियोजन ऐन २०७९.pdf
राजपत्र आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 06/24/2022 - 10:30 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०७९.pdf
मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/06/2022 - 16:50 PDF icon मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
राजपत्र विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:29 PDF icon राजपत्र विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ .pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 10:30 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
राजपत्र इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 11:45 PDF icon राजपत्र सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon राजपत्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
पशु /कृषि विकास सम्बन्धी फर्म दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/22/2021 - 05:00 PDF icon राजपत्र पशु कृषि विकास सम्बन्धी फर्म दर्ता कार्यविधि, २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशित भाग २ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/15/2021 - 13:37 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/23/2021 - 17:43 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - घरपझोङ गाउँपालिकाको स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 20:22 PDF icon राजपत्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:54 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ (दोस्रो संशोधन).pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 07/13/2021 - 17:52 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५(पहिलो संशोधन).pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 16:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ - आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:24 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:22 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 17:21 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 18:32 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ -कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्वस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र -वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन भाग १ -विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/23/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र प्रकाशन भाग १ -विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका सहकारी नियमावली, २०७७ ७९/८० 03/12/2021 - 17:07 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गाउँपालिका सहकारी नियमावली २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाश भाग-२ घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, जग्गा, भवन, कोठा, टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/08/2021 - 00:00 PDF icon राजपत्र घरपझोङ गापा घरजग्गा कोठा बहानमा लगाउने कार्यविधि २०७७.pdf