FAQs Complain Problems

कार्यविधि / नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि पेश्की सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 02/27/2023 - 17:04 PDF icon कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि पेश्की सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 19:48 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि.pdf
परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड २०७९ ७९/८० 06/19/2022 - 00:00 PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 10:30 PDF icon घरपझोङ गापा एम्बुलेन्स सन्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन, व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७८.pdf
सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 11/17/2021 - 15:14 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
पशु /कृषि विकास सम्बन्धी फर्म दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/22/2021 - 00:00 PDF icon पशु कृषि विकास सम्बन्धी फर्म दर्ता कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, जग्गा,भवन, कोठा, टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७९/८० 04/08/2021 - 00:00 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको घर, जग्गा,भवन, कोठा, टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/19/2020 - 16:10 PDF icon स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/11/2020 - 11:54 PDF icon स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 15:10 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि.pdf
चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 14:02 PDF icon चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/12/2020 - 16:53 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) ७६/७७ 08/12/2020 - 15:45 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय सम्बन्धी कर कार्यविधि २०७७.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:33 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घर वहार कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
असङ्‍गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/14/2020 - 12:12 PDF icon कोरोना राहत मापदण्ड २०७६.pdf
कृषक पहिचान र वर्गिकरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/01/2019 - 16:40 PDF icon १० कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/31/2019 - 15:40 PDF icon अपाङ्गगता-परिचय-पत्र-बितरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.pdf
घर नक्सा सम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 11:15 PDF icon Building.pdf
घरपझोङ विपद व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/05/2018 - 20:49 PDF icon 1001.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका छात्रवृत्ति कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/23/2018 - 00:00 PDF icon CCF20210917_0001.pdf
घरपझोङ गाउँप‍ालिका गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४.pdf
पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon 790.pdf
घरपझोङ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 12:57 PDF icon 567.pdf
गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 22:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाका प्रमाणीकरण नियम २०७४ final.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 04/10/2018 - 14:44 PDF icon 800.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली – २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 12:41 PDF icon 135.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/04/2017 - 12:44 PDF icon 345.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/04/2017 - 12:34 PDF icon 123.pdf