FAQs Complain Problems

कार्यविधि / नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन, व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७८.pdf
मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon मुस्ताङ इको म्यूजियम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 00:00 PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/09/2022 - 00:00 PDF icon पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 11/17/2021 - 15:14 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/19/2020 - 16:10 PDF icon स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/11/2020 - 11:54 PDF icon स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 15:10 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि.pdf
चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 14:02 PDF icon चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/12/2020 - 16:53 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) ७६/७७ 08/12/2020 - 15:45 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय सम्बन्धी कर कार्यविधि २०७७.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:33 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घर वहार कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
असङ्‍गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/14/2020 - 12:12 PDF icon कोरोना राहत मापदण्ड २०७६.pdf

Pages