FAQs Complain Problems

कार्यविधि / नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 11/17/2021 - 15:14 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 06/01/2021 - 00:00 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/19/2020 - 16:10 PDF icon स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/11/2020 - 11:54 PDF icon स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 15:10 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका कृषक समूह गठन कार्यविधि.pdf
चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 14:02 PDF icon चालुकोष स्थापना तथा बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 08/12/2020 - 16:53 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) ७६/७७ 08/12/2020 - 15:45 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय सम्बन्धी कर कार्यविधि २०७७.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:36 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:33 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका घर वहार कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
असङ्‍गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/14/2020 - 12:12 PDF icon कोरोना राहत मापदण्ड २०७६.pdf
कृषक पहिचान र वर्गिकरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/01/2019 - 16:40 PDF icon १० कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/31/2019 - 15:40 PDF icon अपाङ्गगता-परिचय-पत्र-बितरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.pdf
घर नक्सा सम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 11:15 PDF icon Building.pdf
घरपझोङ विपद व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/05/2018 - 20:49 PDF icon 1001.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका छात्रवृत्ति कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/23/2018 - 00:00 PDF icon CCF20210917_0001.pdf
घरपझोङ गाउँप‍ालिका गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४.pdf
पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon 790.pdf

Pages