FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आयको विवरण २०७७/७८

७७/७८ 12/05/2021 - 15:02

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब

७८/७९ 10/24/2021 - 15:03 PDF icon Gharapjhong Rural Municipality Barsik Bikas Karyakram 2078 79.pdf

वार्षिक विकास योजना तथा बजेट, २०७८/७९

७७/७८ 06/24/2021 - 20:37 PDF icon बार्षिक बजेट 2078-079.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९

७७/७८ 06/24/2021 - 20:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८७९.pdf

वार्षिक बिषयगतका योजना तथा कार्यक्रम २०७८/७९

७७/७८ 06/24/2021 - 19:57 PDF icon Gharapjhong Projects for 2078-79 final.pdf

विनियोजन ऐन, २०७८

७७/७८ 06/24/2021 - 19:50 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.७९.pdf

आर्थिक ऐन, २०७८

७७/७८ 06/24/2021 - 19:47 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ .pdf

वार्षिक बजेट २०७८/७९

७७/७८ 06/24/2021 - 16:35 PDF icon budget _final_078_79.pdf

बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा !!!

७७/७८ 06/15/2021 - 16:14

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

Pages